در این درسنامه مبحث- متوازی الاضلاع- بطور کامل و صورت تصویری برای داوطلبان کنکور ترکیه آموزش داده شده است . امید است موسسه اعزام دانشحوی آداک علم داریوش بتواند در راه قبولی در رشته های پزشکی و مهندسی کنکور ترکیه یوس شما را همراهی کند.

برای مشاهده جواب تشریحی اینجا کلیک کنید

برای مشاهده جواب تشریحی اینجا کلیک کنید

برای مشاهده جواب تشریحی اینجا کلیک کنید

برای مشاهده جواب تشریحی اینجا کلیک کنید

برای مشاهده جواب تشریحی اینجا کلیک کنید

برای مشاهده جواب تشریحی اینجا کلیک کنید

برای مشاهده جواب تشریحی اینجا کلیک کنید

برای مشاهده جواب تشریحی اینجا کلیک کنید

برای مشاهده جواب تشریحی اینجا کلیک کنید

برای مشاهده جواب تشریحی اینجا کلیک کنید

برای مشاهده جواب تشریحی اینجا کلیک کنید

برای مشاهده جواب تشریحی اینجا کلیک کنید

برای مشاهده جواب تشریحی اینجا کلیک کنید

برای مشاهده جواب تشریحی کلیک کنید

برای مشاهده جواب تشریحی کلیک کنید

برای مشاهده جواب تشریحی کلیک کنید

برای مشاهده جواب تشریحی کلیک کنید

برای مشاهده جواب تشریحی کلیک کنید