تاریخ امتحانات ۲۰۲۲ کنکور یوس ترکیه بروزرسانی ۲۵ اردیبهشت

تاریخ دقیق آزمون های کنکور یوس و سهمیه پزشکی هردانشگاه – موسسه رسمی آداک علم داریوش تاریخ امتحانات یوس ۲۰۲۲ را هر هفته دوبار بروز رسانی میکند

بروزرسانی ۲۵ اردیبهشت

تاریخ آزمون های کنکور یوس ترکیه هفته اول خردادماه

هفته اول خرداد تاریخ امتحانات ۲۰۲۲ کنکور یوس ترکیه YÖS 2022 SINAV TARİHİ آکدنیز ۱۹ ماییس سلجوک تورگوت اوزال ۱۹ ماییس
هفته دوم خرداد تاریخ ۲۰۲۲ کنکور یوس ترکیه YÖS 2022 SINAV TARİHİ مارمارا ۱۷ایلول ساکاریا کاستامونو جمهوریت اولوداغ
هفته سوم خرداد تاریخ آزمون های یوس ۲۰۲۲ کنکور یوس ترکیه YÖS 2022 SINAV TARİHİ اگه ارجیس استانبول اولوداغ دوملوپینار
هفته چهارم خرداد تاریخ ۲۰۲۲ کنکور یوس ترکیه YÖS 2022 SINAV TARİHİ مصطفی کمال کاراتکین آتاترک صدقی کوچمان
هفته اول تیرماه ۱۴۰۱ تاریخ ۲۰۲۲ کنکور یوس ترکیه YÖS 2022 SINAV TARİHİ کارادنیز تکنیک کارابوک عدنان مندرس گیرسون دوزجه

تاریخ آزمون های کنکور یوس- موسسه رسمی آداک علم داریوش تاریخ امتحانات یوس ۲۰۲۲ را هر هفته دوبار بروز رسانی میکند.