• دانشگاه حاجت تپه Hacettepe University
  • دانشگاه آنكارا Ankara University
  • دانشگاه قاضی Gazi University(فقط دندانپزشکی)
  • دانشگاه اگه  Ege University
  • دانشگاه ۱۹ مایس سامسون  Ondokuz Mayis Samsun University
  • دانشگاه آتاتورک Ataturk University
  • دانشگاه سلیمان دمیرل Suleyman Demirel University (فقط دندانپزشکی)
  • دانشگاه کوچ Koc University
  • دانشگاه استانبول Istanbul University
  • دانشگاه کاتب چلبی Katib Celebi University (فقط دندانپزشکی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.